پس از اینهمه فطرت باز خواهم گشت....
مزدک زنده است.