تقدیم به ندا و سهراب و دیگر شهیدان شهر....

یه شب مهتاب 
ماه میاد تو خواب
منو میبره  کوچه به کوچه
باغ انگوری  باغ آلوچه
دره به دره صحرا به صحرا
اونجا که شبا پشت بیشه ها
یه پری میاد ترسون و لرزون
پاشو میزاره تو آب چشمه
شونه میکنه موی پریشون
یه شب مهتاب  ماه میاد تو خواب
منو میبره ته اون دره
اونجا که شبا  یکه و تنها
تک درخت بید 
شاد و پر امید
میکنه به ناز  دستشو دراز
که یه ستاره بچکه مثه یه چیکه بارون
یه جای میوه ش  
سر یه شاخه ش
بشه آویزون
یه شب مهتاب 
ماه میاد تو خواب
منو میبره از توی زندون 
مثه شب پره  با خودش بیرون
میبره اونجا که شب سیاه
تا دم سحر
شهیدای شهر
با فانوس خون
جار می کشن
تو خیابونا
سر میدونا
عمو یادگار
مرد کینه دار
مستی یا هشیار؟ خوابی یا بیدار؟
مستیم و هشیار
شهیدای شهر
خوابیم  و بیدار
شهیدای شهر
آخرش یه شب  
ماه میاد بیرون
از سر اون کوه
بالای دره
روی این میدون
رد میشه خندون
یه شب ماه میاد .......